شماره حساب ها

بانک آینده – بنام سوگل داوری دهکردی

شماره کارت: ۶۳۶۲۱۴۱۰۷۵۱۷۷۳۹۵

شماره حساب: ۰۰۱۰۳۰۸۹۲۲

شماره شبا: IR8706200000002006937180020201

بانک ملت – بنام آمیتیس تجارت ماندگار

شماره حساب: ۵۳۹۵۳۶۱۳۸۰

شماره شبا: IR0120020000005395361380